| Share

HomeThanapat ProjectsAbout ThanapatThanapat NewsInvestors' RelationsCareer at ThanapatThe Lao MagazineContact Thanapat

 
 • ทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น
 • การกำกับดูแลกิจการ
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  • คณะกรรมการบริษัท
  • สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
  • การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
  • จรรยาบรรณ
 • บทความอสังหาริมทรัพย์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการเคารพในสิทธิและมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อยหรือชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

    1.  สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้นและสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน อย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
    2.  สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรร่วมกันอย่างเท่าเทียม     3.  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ     4.  สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและแจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละวาระที่เสนอคณะกรรมการต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติรวมเป็นมติเดียวการประชุมผู้ถือหุ้นกรรมการทุกท่านมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และมีนโยบายที่จะดูแลให้ความมั่นใจโดยจัดลำดับความสำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และจะให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ตามบทบาทและหน้าที่เพื่อให้กิจการของบริษัทดำเนินไปด้วยดี มีความมั่นคงและตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

 • หน้าหลัก
 • โครงการธนาพัฒน์
 • รู้จักธนาพัฒน์
 • ข่าวสาร
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สมัครงาน
 • ติดต่อธนาพัฒน์
 • ธนาพัฒน์เฮ้าส์ (HAUS)
 สาทร - นราธิวาส

 • ธนาพัฒน์เฮ้าส์ กรีนโซน (GREENZONE)
 • อรุณพัฒน์ (AROONPAT)
 พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์

 • บ้านอรุณพัฒน์ (AROONPAT)
 พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์

 • ซิม (SYM)
 วิภาวดีรังสิต - ลาดพร้าว

 • ธนาพัฒน์ ทรีซิกซ์ตี้ (360)
 พระราม 3 - นราธิวาส


Privacy Policy
Copyright © 2011 THANAPAT PROPERTY DEVELOPMENT PLC. All Rights Reserved.