| Share

HomeThanapat ProjectsAbout ThanapatThanapat NewsInvestors' RelationsCareer at ThanapatThe Lao MagazineContact Thanapat

 
 • ทุนจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น
 • การกำกับดูแลกิจการ
  • นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  • คณะกรรมการบริษัท
  • สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
  • การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
  • การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
  • จรรยาบรรณ
 • บทความอสังหาริมทรัพย์
 • ติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์


บริษัทดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจัดการ โดยกำหนดให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมหลักสำคัญดังนี้

 •  คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยแสดงออกถึงภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • บริษัทกำหนดแนวทางจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ
 • การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบโดยจัดให้มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน เพื่อจัดการกับความเสี่ยง โดยมีแผนตรวจสอบภายในในองค์กรเพื่อกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้มีมาตรฐานสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลที่ดีและตามที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายฯ ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท
 2. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และบทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. การเปิดเผยสารสนเทศและความโปร่งใส
 4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง
 5. จรรยาบรรณ

 • หน้าหลัก
 • โครงการธนาพัฒน์
 • รู้จักธนาพัฒน์
 • ข่าวสาร
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สมัครงาน
 • ติดต่อธนาพัฒน์
 • ธนาพัฒน์เฮ้าส์ (HAUS)
 สาทร - นราธิวาส

 • ธนาพัฒน์เฮ้าส์ กรีนโซน (GREENZONE)
 • อรุณพัฒน์ (AROONPAT)
 พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์

 • บ้านอรุณพัฒน์ (AROONPAT)
 พระราม 3 - สาธุประดิษฐ์

 • ซิม (SYM)
 วิภาวดีรังสิต - ลาดพร้าว

 • ธนาพัฒน์ ทรีซิกซ์ตี้ (360)
 พระราม 3 - นราธิวาส


Privacy Policy
Copyright © 2011 THANAPAT PROPERTY DEVELOPMENT PLC. All Rights Reserved.